Sprawozdanie z obrad Rady Polonii Świata, poświęconych ustaleniu programu Zjazdu Polonii, Pułtusk 23-26 sierpnia 2012 r.

 

Spotkanie miało miejsce w Szczyrku, 2 marca, w piątek wieczorem oraz 3 marca w sobotę, od godz. 9 rano do 8 wieczorem.

 

 W spotkaniu uczestniczyli:

Halina Miziniak - prezes Rady Polonii Świata

Tadeusz Pilat - prezes Polonii Wspólnoty Europejskiej

Alexander Zając – przewodniczący Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech

Halina Abramowicz - prezes Polonii w Rosji

Bożena Kaminski - wiceprezes Kongresu Polonii Amerykańskiej

Andrzej Hamerski – Federacja Organizacji Etnicznie Polskich w Brazylii

Michał Mickiewicz - prezes Związku Polaków na Litwie

Tomasz Prokop – Rada Naczelna Polonii Australijskiej

 

Longin Komołowski - prezes Wspólnoty Polskiej

Iwona Popławska – dyrektor - Wspólnota Polska

Marek Różycki – Zarząd Krajowy Wspólnoty Polskiej

 

Piatek 2 marca, godz. 19, Wisła

 

Spotkanie Rady Polonii Świata z prezydenckim ministrem Sławomirem Rybickim.

Udział w oficjalnym zakończeniu Zimowych Igrzysk Polonijnych (z udziałem reprezentacji Australi).

 

Sobota, 3 marca, Szczyrk, Hotel Gniazda Orła Białego

 

Tematy były następujące:

 

Omówienie przebiegu poprzedniego Zjazdu, ze zwróceniem uwagi na potknięcia organizacyjne, zwiazane z obradami komisji, prezentacją referatów i składaniem wniosków.

 

Potwierdzono brak sprawozdania z poprzedniego Zjazdu i uznano to jako potknięcie organizacyjne. Zostanie podjęta próba napisania sprawozdania z poprzedniego Zjazdu, w oparciu o dostępne informacje.

Uznano, że w czasie poprzedniego Zjazdu miała miejsce nadmierna liczba referatów oraz nadmierna liczba komisji. Rezultatem było zgłoszenie ponad 200. wniosków.Wiele osób zabierających głos w pracach komisji nie reprezentowało szerszej społeczności Polonijnej, nie mówiło na temat i sprawiło, że przebieg zjazdu był monotonny i nieciekawy.

 

 1. Ustalenie tematu Zjazdu

 

Tematem zjazdu ma być młodzież i wszystko związane z jej udziałem w życiu Poloniijnym.

Główne hasło zjazdu zostanie prawdopodobnie ustalone na następnym zebraniu Rady Polonii Świata.

 

 1. Ustalenie Prezydium Zjazdu

 

Rozważano propozycję, w której powinno znaleźć się miejsce dla reprezentantów poszczególnych kontynentów. Zebranie przyjęło wniosek, by obecna Rada Polonii Świata stała się automatycznie Prezydium Zjazdu.

 

 1. Ustalenie tematów i liczby referatów oraz wyznaczenie referentów na Zjeździe

 

Był to jeden z tematów, który wywołał ożywioną dyskusję.

 

H. Miziniak wystąpiła z propozycją 4. referatów:

 

Duszpasterstwo

Edukacja

Nowa emigracja – temat bliski sercu Polakom z Europy ( EU )

Relacje Polska – Polacy zagranicą (temat bliski sercu Polaków z Litwy)

 

Po dyskusji i przedstawieniu przeze mnie argumentów uznano konieczność wprowadzenia piątego referatu pod tytulem:

,,Udział młodego pokolenia w życiu Polaków zagranicą i Polonii.’’

Poproszono mnie, abym do współpracy nad przygotowaniem referatu zaprosił panią B. Kaminski oraz reprezentanta Litwy.

 

Ostatecznie ustalono następujące referaty:

 

Referat wprowadzający – H. Miziniak

Relacja: Polska, Polacy, Polonia – Litwa/Kongres Polonii USA

Oświata – Tadeusz Pilat

Referat Rady Naczelnej Polonii Australijskiej (Tomasz Prokop, Ita Szymańska)

Duszpasterstwo – osoba z Polski

Nowa Emigracja – na dzień dzisiejszy - Helena Miziniak, referat do napisania w UK.

 

 

 

 1. Ustalenie komisji oraz wyznaczenie osób, które poprowadzą komisje na Zjeździe

 

Ustalono cztery komisje, których praca będzie obracała się wokół tematów poruszonych w referatach:

 

Edukacja; poprowadzona zostanie przez Aleksandra Podhoreckiego i Jaroslawa Narkiewicza ( UK)

Duszpasterstwo – Piotr Małoszewski ( Polska)

Nowa emigracja - Ita Szymańska (Australia) oraz przedstawiciel UK, reprezentujący Polonię EU

Relacja: Polska, Polonia – Roman Śmigielski (Dania)

 

Wspólnota Polska wydeleguje sekretarzy do pracy w komisjach.

Praca Komisji podzielona zostanie na obrady otwarte dla wszystkich i zamknięte, wyłącznie dla uczestników z mandatami.

Wnioski z prac Komisji - nie więcej niż 5.

Jednomyślnie została przyjęta propozycja zwiększonej kontroli nad dyskusjami.

 

 

 1. Zatwierdzenie regulaminu zjazdu

 

Przedyskutowano projekt regulamin Zjazdu, paragraf po paragrafie, i wprowadzono poprawki oraz przyjęto ostateczną formę.

 

 1. Ustalenie liczby mandatów na Zjazd oraz podzielenie mandatów pomiędzy poszczególne państwa

 

W czasie ubiegłego Zjazdu przyznano 262 mandatów.

 

W tym roku ustalono pułap 250 mandatów, w tej liczbie zawarte są mandaty dla duchowieństwa polskiego.

 

Propozycja początkowa dla Australi - 3 , końcowa - 6

Propozycja początkowa dla NZ - 1, po przedstawieniu moich argumentów końcowa - 2

 

 

 1. Ustalenie zasad udziału w zjeździe polskich intelektualistów/naukowców

 

Poproszono o zgłoszenie pisemnych wniosków, które rozpatrzone zostaną indywidualnie.

 

 1. Omówienie udziału mediów Polonijnych w zjeździe

 

Dwa miejsca zostały przeznaczone dla osób z Australi

 

 1. Omówienie spraw związanych z liturgią podczas Zjazdu

 

Marek Różycki pracuje nad tym tematem

 

 1. Poruszenie tematu występów arystycznych w czasie Zjazdu

 

Marek Różycki pracuje nad tym tematem

 

 

 1. Sponsorzy finansowi Zjazdu

 

Za temat odpowiedzialna jest Wspólnota Polska.

 

 1. Miejsce i czas następnego spotkania zebrania Rady Polonii Świata

 

Maj, Warszawa, uroczystości Polonijne

 

Podsumowując spotkanie: wiele tematów i problemów było najwyraźniej przedyskutowanych na poprzednich zebraniach Rady Polonii Świata, bez udziału przedstawiciela Australii.

Litwie i sprawom związanym z młodzieżą na Litwie przyznano duże preferencje.

 

Tomasz Prokop