INAUGURACJA RADY NACZELNEJ POLONII AUSTRALIJSKIEJ - ROK 1950

 

W dniach 6-7 stycznia 1950 roku odbył się w Sydney zjazd przedstawicieli polskich stowarzyszeń, na którym wyłoniono Prezydium Tymczasowej Rady Naczelnej Organizacji Polskich w Australii.Tak więc Rada Naczelna Polonii Australijskiej działa już 70 lat.


I Zjazd przyjął następującą Deklarację Ideową:
"Rada Naczelna Polskich Organizacji w Australii jest emanacją polskich Organizacji Niepodległościowych - nie uznających dzisiejszego stanu Polski jako satelity Sowietów - Organizacji stojących na stanowisku pełnej suwerenności Państwa Polskiego i uznających Prezydenta i Rząd Polski w Londynie, jako jedyną legalną władzę Narodu Polskiego. Reprezentowane w Radzie mogą być tylko takie organizacje, jak wyżej określono, a wykulczone od udziału w niej muszą być organizacje będące agenturami Rządu Warszawskiego lub organizacje będące rzecznikami jakiegokolwiek totalitaryzmu. Ta „demokratyczność” w zachodnim rozumieniu tego słowa jest jedyną postawą polityczną Rady. Poza tym Rada jest apolityczna i ponadpartyjna, a w łonie jej nie będzie oficjalnie żadnych grup reprezentujących jakiekolwiek stronnictwa polityczne. Także wybory do Rady poszczególnych organizacji nie mogą się odbywać pod kątem widzenia interesów jakichkolwiek stronnictw politycznych, ani żadnego klucza partyjnego, ale ludzie wybierani do Rady muszą być przede wszystkim działaczami o nieposzlakowanej przeszłości bez względu na ich sympatie lub przynależność partyjną, za wyjątkiem komunizmu. Ze względu na to, że większość z nas stanie się prędzej czy później obywatelami australijskimi i może mieć zainteresowania w australijskim życiu politycznym, ze względu na naszą lojalność do narodu australijskiego, (...) stwierdzamy, że Rada Naczelna Polskich Organizacji w Australii nie stanie się nigdy narzędziem w ręku jakiejkolwiek partii politycznej w Australii".

 

Stoja od lewej: pp.S.Wołek, S.Maruszewski, F.Skowroński, A.Czajkowski, B.Korpowski, inż.T.Bielski, S.Łuk-Kozika, inz.T.Szustkiewicz, J.Dunin-Karwicki, J.Zanoziński, ks.F.Arciszewski, inż.Z.Kużniarski. Siedzą w drugim rzędzie od lewej: Żongołłowicz, Jarecki, dr E.Parnes, W.Millerowa, min.S.Gruszka, amb.Poniński, A.Kondratowiczowa,, ks.K.Trzeciak, J.Rakowski,. Siedzą w pierwszym rzędzie od lewej: R.Krygier, B.Kurnatowski, S.Nowakowski, W.Mularczyk, dr Z.Przybyłkiewicz, Z.Święcicki, (nierozpoznany), (nierozpoznany), M.Strumiłło, (nierozpoznany).


Powyższa fotografia (wraz z podpisem) została po raz pierwszy opublikowana na łamach sydnejskich „Wiadomości Polskich” w styczniu 1970 r., a następnie reprodukowana w książce „Czterdzieści lat Polonii australijskiej na łamach „Tygodnika Polskiego”