Uwaga: Podania o dotacje można składać w terminie od 18 marca 2023 r. do 18 kwietnia 2023 r.

                                        

Informujemy, że nadszedł termin składania podań o tegoroczne DOTACJE FINANSOWE  z Funduszu Wieczystego Rady Naczelnej Polonii Australijskiej.

 

Dotacje finansowe będą przydzielane wyłącznie organizacjom należącym do Rady Naczelnej Polonii Australijskiej.

 

Zgodnie z umową powierniczą dotacje mają służyć następującym celom i działaniom:

 • promowanie i zachęcanie do nauki języka polskiego na wszystkich poziomach edukacji w Australii;
 • pomoc w organizacji działań rozwojowych i edukacyjnych polskiej młodzieży w Australii;
 • wspieranie działalności polskich harcerzy w Australii;
 • podnoszenie świadomości polskiej tożsamości narodowej, polskiej kultury, historii i aktualnej pozycji w społeczeństwie australijskim poprzez promowanie polskiej literatury, muzyki i wszelkich innych form polskiej sztuki i tradycji;
 • wspieranie działań promujących polskie osiągnięcia i dziedzictwo poprzez przedsięwzięcia naukowe, edukacyjne, wydawnicze, wystawiennicze i kulturalne;
 • podnoszenie świadomości na temat wkładu polskich migrantów w rozwój Australii oraz rozwój polskiego dziedzictwa kulturowego/historycznego w Australii;
 • wspieranie dokumentacji dziedzictwa i osiągnięć polonijnych w Australii.

 

Dotacje nie mogą służyć działalności politycznej, przedsięwzięciom dochodowym ani być użyte na spłacanie długów, nabywanie ziemi, budowanie i remonty bądź subsydiowanie innych fundacji.

 

Fundusz Wieczysty Rady Naczelnej Polonii Australijskiej jest zarządzany przez Equity Trustees. Rozdziałem uzyskanych z inwestycji dochodów zajmuje się Komitet Doradczy Funduszu, w którym zasiadają przedstawiciele wszystkich stanów Australii.

 

W skład Funduszu Wieczystego RNPA (PCCA Perpetual Fund) wchodzą: oryginalny Fundusz Wieczysty Polonii Australijskiej (FWPA), który powstał w 1964 roku, fundusze dwóch największych fundatorów Janusza Franckiewicza i Natalii Kułakowskiej (dołączone do FWPA w latach 2012-18) oraz Fundusz im. Ewy Malewicz.

 

Rozdzielane fundusze są ograniczone. Equity Trustees wraz z Komitetem Doradczym zastrzegają sobie prawo do niezaakceptowania lub tylko częściowego finansowania zgłoszonych propozycji.

 

Prosimy o zapoznanie się z materiałami instruktażowymi dla osób zainteresowanych złożeniem wniosku – Guidelines of the PCCA Perpetual Fund, link the-polish-community-council-of-australia-perpetual-fund--guidelines-2022.pdf (eqt.com.au).

 

Podania o przyznanie dotacji należy wypełniać na witrynie fundacji, link https://www.eqt.com.au/philanthropy/grant-funding/folder-other-grants/the-polish-community-council-of-australia-perpetual-fund

 

Bezpośredni link do wypełnienia wniosku: https://equitytrustees.smartygrants.com.au/PCCA23

 

Dodatkowe informacje można otrzymać z:

 • Equity Trustees, tel. (03) 8623 5325 (połączenie bezpłatne), email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Sekretariatu RNPA: email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Note: Grant round opens 18 March 2023 and closes 18 April 2023.

 

Please be advised of the approaching deadline for submitting applications for this year's FINANCIAL SUBSIDIES [grants] from the Polish Community Council of Australia Perpetual Fund.

 

Donations will be awarded only to member organizations of the Polish Community Council of Australia.

 

Donations will be available for the following purposes and activities:

 • promoting and encouraging the learning of the Polish language in Australia;
 • assistance in organizing developmental and educational activities for Polish youth in Australia;
 • supporting activities of Polish scouts in Australia;
 • raising awareness of the Polish national identity, Polish culture, its history and current position in Australian society by promoting Polish literature, music and all other Polish art forms and traditions;
 • supporting activities promoting Polish achievements and heritage through scientific, educational, publishing, exhibition and cultural projects:
 • raising awareness of the contribution of Polish migrants to the development of Australia and the development of Polish cultural / historical heritage in Australia;
 • supporting documentation of Polish community heritage and achievements in Australia.

 

Donations may not be used for political activity, profit-making ventures, or to pay off debts, loans, acquire land, build and renovate or subsidize other foundations.

 

The Perpetual Fund of the Polish Community Council of Australia is managed by Equity Trustees. Distribution of investment income is handled by the Fund's Advisory Committee, which includes representatives from all Australian states.

 

The PCCA Perpetual Fund includes: the original General Juliusz Kleeberg Polish Community Fund in Australia (PCFA) which was established in 1964, funds from the two major benefactors, Mr Janusz Franckiewicz and Ms Natalia Kułakowska (added to PCFA in 2012-18) and the Ewa Malewicz Fund.

 

The funds available for distribution are limited. Equity Trustees and the Advisory Committee reserve the right not to accept a funding application or only partially fund the summitted proposals.

 

Funding applications must be completed online op on the foundation's website, link  https://www.eqt.com.au/philanthropy/grant-funding/folder-other-grants/the-polish-community-council-of-australia-perpetual-fund.

 

Please refer to instructions in the Guidelines of the PCCA Perpetual Fund, link the-polish-community-council-of-australia-perpetual-fund--guidelines-2022.pdf (eqt.com.au).

 

The direct link to apply is: https://equitytrustees.smartygrants.com.au/PCCA23

 

Additional information can be obtained from:

 • Equity Trustees, tel. (03) 8623 5325 (free call), email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • PCCA secretariat: email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.